Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 Quyết định công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách quý IV/2021 của Ban Quản lý khu công nghiệp (đính kèm: Quyết đinh  và phục lục)

HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP