Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Ban Quản lý các khu công nghiệp - 11/10/2023 08:31:00
Ban Quản lý các khu công nghiệp đăng ký xây dựng “sản phẩm chuyển đổi số năm 2023” - 11/10/2023 08:27:00
Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 2911/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 - 11/10/2023 08:25:00
thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 6 tháng đầu năm;nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 - 11/10/2023 07:57:00
KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHỈ SỐ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO TỈNH NINH THUẬN - 11/10/2023 07:54:00
Triển khai thực hiện các Mô hình của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại tỉnh Ninh Thuận - 11/10/2023 07:48:00
Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 - 29/09/2023 13:56:00
Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua Chuyển đổi số năm 2023 - 17/05/2023 10:00:00
Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06/CP năm 2023 - 20/03/2023 14:06:00
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận - 20/02/2023 14:05:00
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023 - 05/01/2023 15:18:00
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022 – 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TẠI BAN QUẢN LÝ KCN NINH THUẬN. - 13/10/2022 09:59:00
Kế hoạch truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận - 07/10/2022 09:51:00
Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận - 19/08/2022 09:28:00
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 59-CTr/BCSĐ ngày 27/01/2022 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 - 09/02/2022 08:44:00
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 - 09/02/2022 08:42:00
Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025 - 14/12/2021 15:31:00
Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam - 13/09/2021 08:27:00
Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 - 13/09/2021 08:26:00
Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số chuyển đổi số - 08/03/2021 14:02:00
Kế hoạch Triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận - 08/03/2021 13:57:00
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận - 08/03/2021 13:55:00
   
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP